เกี่ยวกับเรา
บริษัทเวิลด์ ไอที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( World IT Engineering Co.,Ltd)
ถือกำเนิดขึ้นมาจากกลุ่มโปรแกรมเมอร์ ที่รวมกลุ่มกันตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาเมื่อปี 2546 และสะสมประสบการณ์ทางด้านเว็ปดีไซน์ และ การทำการตลาด อินเตอร์เน็ต
( E-marketing)จึงถือได้ว่ามีความสามารถและเชียวชาญเฉพาะทาง มากว่า 5 ปี เมื่อเกิดความพร้อมทุกด้าน จึงตัดสินใจรวมตัวกัน ภายใต้ชื่อ เวิลด์ ไอที เอ็นจิเนียริ่ง และได้ให้บริการจัดทำเว็ปไซต์. Web Application และ การออกแบบเว็ปไซต์ รวมถึงการทำการตลาดทางอินเตอร์เน็ต (E-marketing) เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งปัจจุบัน และ ในอนาคตในปี 2550 ทางบริษัทได้รับงานที่เป็นที่ปรึกษา และเป็น Outsource ทางด้าน E-marketing ให้กับบริษัทเว็ปดีไซต์ อื่นๆ โดยให้คำปรึกษาทางด้านการตลาดทางอินเตอร์เน็ต, วิเคราะห์คู่แข็ง, การวางเป้าหมาย, การเสนอไอเดียในการพัฒนาเว็บต์ ไอเดียในการทำการตลาดออนไลน์