PHP Basic
หลักสูตร PHP BASIC (สอน PHP เบื้องต้น)
สอนทำเว็บไซต์ Basic Application (PHP) 20 ชั่วโมง 3,500 บาท

เรียนการทำเว็บไซต์เบื้องต้น เขียนโปรแกรมภาษา PHP ติดต่อฐานข้อมูล
เช่า Hosting ,จดโดเมนและอัพโหลดเว็บไซต์ขึ้นบนอินเตอร์เน็ต

ชั่วโมงที่ 1- 4
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML
 • การติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในสร้างเว็บไซต์
 • เรียนรู้คำสั่ง HTML ดังนี้
  1. กำหนดรูปแบบเอกสาร HTML
  2. การขึ้นบรรทัดใหม่
  3. การเว้นวรรค
  4. การจัดกึ่งกลางหน้า
  5. อักขระพิเศษ
  6. รูปแบบตัวอักษร
  7. สีตัวอักษร
  8. ขนาดอักษร
  9. สีพื้นหลัง
  10. รูปพื้นหลัง
  11. รูปภาพ
ชั่วโมงที่ 5-8
 • เรียนรู้คำสั่ง HTML ที่ใช้ในการสร้างตาราง , การลิงค์ไปหน้าอื่นๆ , Style Sheet พื้นฐาน
 • การเขียนคำสั่ง PHP แทรกรวมกับภาษา HTML , การใช้งานตัวแปร , คำสั่งทำซ้ำ , คำสั่งเงื่อนไข
ชั่วโมงที่ 9-12
 • การสร้าง Form , Text Box , Password Box , Combo , Text Area , Check Box , Radio Button
 • การสร้างปุ่ม Submit , Reset , การส่งค่าจากฟอร์มไปให้ PHP , การรับค่าวิธี Get และ Post
ชั่วโมงที่ 13-16
 • การใช้คำสั่ง Session , Array , foreach
 • ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล MySQL , การสร้างฐานข้อมูล , การสร้างตาราง , การเพิ่มฟิลด์ข้อมูล
 • การเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมภาษา PHP
 • การ Insert ข้อมูลจาก Form เข้าสู่ Database , การดูข้อมูลด้วยคำสั่ง Select
ชั่วโมงที่ 17-20
 • การลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลด้วยคำสั่ง Delete , การแก้ไขข้อมูลด้วยคำสั่ง Update
 • การสร้าง Function เบื้องต้น
 • สรุปภาพรวมการเรียนภาษา Basic Web Application (PHP)
สิ่งที่จะได้ใน Course เรียน PHP BASIC
มี E-book แจก สำหรับผู้ที่ชอบอ่าน ทางเรามี E-book write เป็น DVD แจกให้มากมาย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มากกว่า 20 เล่ม
หนังสือ PHP เพื่อการทบทวนทางตำรา แจกหนังสือ PHP ให้ศึกษา
Code โปรแกรม ตัวอย่าง Code โปรแกรมมากกว่า 50 ตัวอย่าง
มี VCD สอน มี VCD สอนจากคณาจารย์ทั้ง 5 ท่าน มากกว่า 20 ชั่วโมง แจกให้
ได้ปฏิบัติใช้งานจริง เรียนที่นี่ จะได้พบการเรียนแบบ Learning by Doing คือ ได้เรียนรู้จริงด้วยการฝึกปฏิบัติทุกๆ สิ่งที่ทางเราสอน คุณจะได้เห็นผลการใช้งานของโปรแกรมและเพื่อฝึกทักษะ
เรียนจบแล้วมีหนังสือรับรองและใบประกาศนียบัตร